Επιλεγμένα

Τι είναι το egno

Το egno είναι ένας Αγωγός Πληροφορίας. Μεταφέρει στους επισκέπτες του, οργανωμένη σε διακεκριμένα πεδία, την επιστημονική πληροφορία που παράγεται σε πανεπιστήμια, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα όλου του κόσμου. Ως εκ τούτου, το κύριο στοιχείο της μεταφερόμενης πληροφορίας είναι η εγκυρότητα και αποτελεί στόχο του egno να φτάνει η πληροφορία στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα στον επισκέπτη του.

Όταν η επιστημονική πληροφορία συλλέγεται από έγκριτα μέσα ενημέρωσης, τότε αναζητείται η προέλευσή της για να ελεγχθεί η εγκυρότητάς της. Είναι φυσικό και αποτελεί αρχή για το egno, στο τέλος της κάθε πληροφορίας να αναφέρονται τόσο οι πηγές, όσο και τα άρθρα στα οποία ο επισκέπτης που ενδιαφέρεται θα μπορέσει να βρει περισσότερα στοιχεία.

Το egno, επίσης, είναι ένας Διεγέρτης Γνώσης. Διαμορφώθηκε με σκοπό να προκαλεί διαρκή γνωστική διέγερση, στους συνειδητούς επισκέπτες του, ώστε αυτοί να αυξάνουν συνεχώς το γνωσιακό τους φορτίο με νέα, έγκυρη πληροφορία και έτσι να μπορέσουν με μεγαλύτερη ευκολία να οικοδομήσουν το γνωστικό τους σύστημα.

Το egno, υπηρετώντας έναν από τους σημαντικότερους στόχους που σήμερα (πρέπει να) τίθενται από την κοινωνία μας, το μοίρασμα της επιστημονικής πληροφορίας, επιχειρεί να συμβάλλει στην γνωστική διέγερση των επισκεπτών του, ώστε εκτός από την αύξηση του γνωσιακού τους φορτίου, αν το επιθυμούν, να συνεισφέρουν και αυτοί με τη σειρά τους στην εμβάθυνση και διεύρυνση της Γνώσης!